onsdag 6. januar 2016

Kan Norge bli innovativ?

Norge kan aldri bli innovativ! Men vi kan bli oppfatte som innovative dersom kundene av de bedriften som utgjør norsk næringsliv opplever bedriftene som innovative. Vi kan også bli oppfattet som innovative dersom flere gründere unngår konkurs i løpet av de første årene. Da er det et paradoks at man måler nasjoners innovasjonsevne over tid på en helt annen måte. 

I et samarbeide mellom Cornell og INSEAD utvikles det årlig en oversikt over vel 140 nasjoners innovasjonsrangering basert på 79 målepunkter. Global Innovation Index 2015 (GII) ble lagt frem 4 januar 2016. 

Den gode nyheten er at Norge inngår i klassen ”efficient innovators” og er rangert som nummer 20 av totalt 141 land.

De to dårlige nyhetene er at 
  1. Norge ligger et godt stykke bak våre naboer og 
  2. at vi rykker bakover mens våre naboer holder stand. 
I følge GII er Sveits, England, Sverige, Nederland, og USA de mest innovative landene i verden. Finnland og Danmark befinner seg på henholdsvis sjette og tiende plass. Dette gir grunn til ettertanke.

Når vi ser nærmere på tallene ser vi at Norge oppnår en samlet GII-score på 53,8 av totalt 100 – et fall på ca 2 prosent poeng som gjør at vi faller ned fra 14 plass fra 2014. Vi er rangert som: 
  • nummer 25 innen Innovation output
  • nummer 16 innen Innovation input
  • nummer 63 innen Innovation efficiency
Norge er sterk innen områdene Institutions og Infrastructure hvor vi er rangert som nummer 3 på begge, men vi er svake innen del-området Knowledge absorbtion hvor vi er rangert som nummer 71. Norge har med andre ord en stor spredning i sine målepunkter. Dette gir grunn til ettertanke.

I sum har Norge en jobb å gjøre. Men før vi bretter opp armene, og fordi ikke alle er enig i denne type nasjonale målinger, la oss reflektere litt over dem som uttrykk for nasjoners innovasjonsdyktighet og evne. To ting slår meg: de er viktige for å sammenligne, men de har liten operativ verdi for politikere og ledere. Men det er på to andre punkter hvor jeg er grunnleggende uenig i disse målingene:
  1. Nasjoner er ikke innovative. Bedrifter er
  2. Kundene er de beste dommerne av innovasjoner
Det er bedrifter og deres ansatte som arbeider for å skape verdier for kundene og andre interessenter som for eksempel aksjonærer. De gjør det på to måter: delvis ved å forbedre eksisterende produkter og tjenester (vi kaller disse kvalitetsforbedringene) og delvis gjennom utvikling av helt nye løsninger (som de fleste kaller innovasjoner).


Det er summen av utvikling av nye løsninger og forbedring av eksisterende som er innovasjon. Effekten av innovasjoner er at de øker kundetilførte verdier, øker kundebasens økonomiske verdi og dermed firmaverdien. Vår hypotese er at innovative bedrifter som har høy kvalitet i sine løsninger og oppleves som innovative av sine kunder er konkurransedyktige. Ved slutten av dagen er det dette innovasjon handler om. Det er derfor ikke sikkert at Norge er den 20 mest innovative nasjonen i verden.

Ingen kommentarer: