søndag 10. desember 2017

Bergens-regionen: så mye mer enn regn!

Publisert som konikk. Bergens Tidende 10 desember 2017: Derfor må vi fremsnakke Bergen

Skrevet sammen med 
Anders Haugland, Administrerende direktør Bergen Teknologioverføring (BTO) og  
Monica Hannestad, Direktør Design Region Bergen.

Bergens-regionen vokser frem som et kraftsenter for omstilling, innovasjon og entreprenørskap. Det paradoksale er at dette skjer uten at det får den lokale eller nasjonale oppmerksomhet det fortjener. Tap av regionale talenter og virksomheter er to konsekvenser.
Med Bergens beskjedenhet vil vi si at det skjer så mye i Bergens-regionen at det er lett å bli blindet eller bortskjemt. Faren er at vi slutter å tenke over hvor unikt det vi gjør egentlig er. Derfor må vi fremsnakke Bergen og Bergen-regionen og ikke minst bevisstgjøre oss på hva som skaper de gode resultatene. Det er vårt ærend.
Da oljeinntektene falt og Norge gikk fra særstilling til omstilling, svarte Bergen og regionen med blant annet havbruksklyngen på Marineholmen, mediaklyngen MediaCity og finansklyngen Finance Innovation. De tre miljøene fungerer som nasjonale og internasjonale kraftsentre for innovasjon i et økosystem innen sine områder. Ringvirkningene er viktigere enn vi liker å tro. Dette kan andre ledere lære av.
Moderne nyskaping skjer ikke av seg selv, men i et samspill mellom en rekke aktører. Grovt sett kan disse deles inn i fem grupperinger:
·         entreprenører, 
·         risikokapital, 
·         private virksomheter, 
·         myndigheter (lokale og nasjonale), og 
·         forskning. 
Av disse vil vi fremheve betydningen av forskning og myndigheter. Bergen har som Boston og San Fransisco en betydelig mengde forsknings og utdanningsinstitusjoner nesten gåavstand seg imellom – noe som kan gi grunnlag for Campus Bergen. For å styrke dette burde studentene kunne velge kurs fra andre utdanningsprogrammer – også utenfor deres lærested – og oppnå studiepoeng ved å gjøre det. Det kan de ikke i dag. Her har nasjonale politikere et ansvar.
Relevante og interessante utdanningsprogrammer ved Universitet i Bergen, Høyskolen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole – i samarbeid med blant annet havbruk, media og finans - vil tiltrekke seg talentfulle studenter som etter endt utdanning har attraktive jobber å gå til i Bergensregionen. Å stoppe hjerneflukten til andre regioner eller land, er kritisk for regionens videre vekst. Her har næringslivet og rektorene et ansvar.
Bergen har en ambisiøs kommuneadministrasjon som har vist evne til å løfte på tvers av fagsiloer – noe fornyelsen av Løvstakksiden er et bevis for[1]. At kommunen omtaler seg som ”Kunnskapskommunen”, signaliserer vilje til å finne frem til gode, innovative, forskningsbaserte løsninger for innbyggere og næringslivet. Kommunens innsats for å realisere en primærhelseklynge ved Årstadvollen som skal stå ferdig i 2019, er ikke bare et bevis på dette, men av nasjonal interesse. Dette kan andre politikere lære av.

For en kommune med en moderne næringspolitikk er det kritisk å beholde etablerte samt tiltrekker seg nye virksomheter og innbyggere – noe som er sentralt for finansieringen av et tidsriktig tjenestetilbud. Her har lokale politikere et ansvar. 
I valget mellom ulike steder å etablere nye virksomheter eller lokalisere internasjonale selskapers forsknings og utviklingsavdelingene, vil det ha betydning for valget hvilke bedrifter som er der allerede, hvor god tilgang er det på attraktiv arbeidskraft, og ikke minst kommunens tjenestetilbud. Her har kommunen, rektorer, og næringslivsledere et ansvar.

Avslutning
Bergen og omegn er stort nok til å ha et konglomerat av næringer og fagområder, og liten nok til at det er kort vei mellom mennesker og miljøer. Bergen har sterke fagmiljøer innen marin, media, finans og forskning – med Human Innovation-klyngen, som arbeider samlende - er innovasjonsmiljøet i Bergensregionen i en helt unik posisjon. Mangfoldet gjør oss også langt bedre posisjonert til å skape ny næring ved kompetanseoverføring mellom våre eksisterende næringer - for eksempel fra olje og gass via havbruk til media, finans, og helse. Det nyter vi alle godt av.

Med Bergens beskjedenhet mener vi at Statsminister Erna Solberg bør kopierer USAs President Franklin D Roosevelts ”Look to Norway-tale” med en ”Se til Bergens-regionen-tale”. Samarbeide mellom sentrale aktører – i et økosystem - med hensyn til innovasjon, omstilling, og nyskaping, er eneste veien fremover for Norge. I Bergen er vi i ferd med å få dette til å fungere – noe som tilsier at andre kan se til Bergen for å lære! Det skal vi være stolt av.


[1] Vi anbefaler lesere til å finne frem til Youtube-videoen ”Brobyggeren” som forteller historien på en glimrende måte
[1] Vi anbefaler alle lesere å finne frem til Youtube-videoen ”Brobyggeren” som forteller historien

Ingen kommentarer: