tirsdag 9. mai 2023

Hvorfor jeg ønsker KI i høyere utdanning velkommen.


Publisert som debattinnlegg i Finansavisen 22 mai 2023.


Generative AI-modeller ala ChatGPT kan være en forandringsagent i en sektor med behov for innovasjon


Generativ kunstig intelligens (KI) ala ChatGPT er kontroversielt innen utdanningssektoren.  Eksamensformer, kunnskapstesting, plagiering, og hvordan vi kan bruke teknologien i undervisningen, er noen utfordringer. Mens Italia har forbudt teknologien, har skolemyndighetene i New York vedtatt at den skal holdes utenfor skolesektoren. Jeg mener at dette er feil.


Fordi høyere utdanning, som har en forretningsmodell fra 1096 (etableringen av Oxford University), sårt trenger innovasjon, mener jeg at generativ AI kan være et vendepunkt og kan tilby nye muligheter for administrasjon, læring og undervisning. Her skal jeg nevne fire områder som generativ KI kan gjøre en forskjell i en sektor jeg kjenner godt.


Personlig læring: Generativ KI kan brukes til å skape personlige læringsopplevelser for studenter. Ved å analysere data om studentenes atferd og prestasjon, kan KI-algoritmer gi skreddersydd anbefalinger og tilbakemeldinger som kan hjelpe studenter å lære mer effektivt. Ifølge en studie av eSchool News kan personlig læring føre til en økning på 22% i studentenes prestasjoner.


Automatisering av administrative oppgaver: AI kan også brukes til å automatisere administrative oppgaver som for eksempel sensurering og kursplanlegging. Dette kan frigjøre tid for forelesere som kan bruke mer tid på veiledning, undervisning og forskning. Ifølge en rapport fra McKinsey Global Institute kan automatisering spare høyere utdanningssektoren opptil $200 milliarder årlig.


Forbedrede studentprestasjoner: Generativ KI kan brukes til å forbedre studentenes læringsutbytte ved å gi sanntids tilbakemelding og støtte. For eksempel kan KI-drevne chatbots hjelpe studenter med lekser og gi veiledning i akademiske og karrieremessige spørsmål. Ifølge en studie av EdTech Magazine tror 82% av studentene at KI kan hjelpe dem å oppnå bedre karakterer.


Forbedrede forskningsmuligheter: KI kan forbedre forskningen i kvantitet og kvalitet ved å tilby nye verktøy for dataanalyse og visualisering. For eksempel kan KI-algoritmer brukes til å analysere store datamengder og identifisere mønstre og trender som ville vært vanskelige for mennesker å oppdage. Ifølge en rapport fra National Science Foundation kan KI hjelpe forskere å takle komplekse vitenskapelige problemer og øke tempoet for oppdagelse.


Selv om det er mange goder ved KI i høyere utdanning, er det viktig å ta med seg at det også kan være potensielle utfordringer og risikoer knyttet til bruken av teknologien. Dette inkluderer bekymringer om skjevhet (bias) og personvern, samt universiteters og høyskolers behov for løpende investering i teknologisk infrastruktur og opplæring av studenter, forskere, og ansatte.


Oppsummert vil jeg si at generativ AI ala ChatGPT kan være en verdifull forandringsagent og tilby nye muligheter for læring, økt effektivitet for alle, og bedre forskningsmuligheter. Men, fordi KI er en svært kraftig teknologi, er det viktig å nærme seg bruken av KI i høyere utdanning med en nøktern vurdering av potensielle risikoer og utfordringer, og sikre at bruken er i tråd med verdiene og målene til høyere utdanningsinstitusjoner

Ingen kommentarer: