fredag 29. oktober 2010

Tjenesteinnovasjon: hvor står vi? Hvor går vi?

Fra Økonomisk Rapport nr 7/2010

Åpenbart er noen nasjoner mer innovative enn andre. I følge ”European Innovation Scoreboard 2009” er Norge på 19 plass, under EU gjennomsnittet og etter land vi nødvendigvis ikke ønsker å sammenligne oss med. Dette fikk NHO til å lure på om Norge er en innovasjonssinke. Ett spørsmål reiser seg umiddelbart: Hvordan kan Norge bli mer innovativ? I en tidligere innlegg skrev jeg om ”Et Silicon Valley i Norge?” Her fremholdt jeg fire effekter som skaper Silicon Valley-effekten:

• et fremragende forsknings universitetsmiljø som tiltrekker seg noen av verdens smarteste forskere og studenter,
• venture kapitalister som er villig til å satse på innovative oppstartsbedrifter
• drømmen om å skape noe stort og tjene masse penger
• innovasjon og entreprenørskap

Jeg mener at alle ingrediensene for å lykkes med et ”Valley” i Norge ligger i Oslo-området – langs Ringstadbekken (Universitetet i Oslo, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Forskningsparken) og langs Akerselven (Handelshøyskolen BI) kombinert med alle de ledende virksomhetene som ligger i samme området. Det som mangler er kanskje tilgang på risikovillig kapital og en god porsjon gründer/entreprenørskap i befolkningen. Spørsmålet er hvordan kan dette frembringes? Kan en omfattende og velutbygget velferdsstat virke hemmende på innovasjon?


Hva er behovet for innovasjon i Norge?
Mens 2009/2010 vil gå inn i historien som årene ledere kuttet kostnader for å overleve, bør 2011 være året hvor ledere innoverer for å overleve. Data fra forskningsprogrammet Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI forteller oss med all tydelighet at bedriftene sårt trenger å innovere for å hevde seg sterkere i internasjonal konkurranse. Om lag 70 prosent av de målte bedriftene har tilfredse, men likegyldige kunder. På godt norsk betyr det at kundene ikke bryr seg om leverandørene sine. I offentlig sektor er bildet enda mer prekært: lavt nivå, flat utvikling og svært stor variasjon. Med dette som bakteppe vil en ny aktør som tilfører kundene større verdier enn de norske, lett kunne stjele konkurrentens kunder. Utfordringen ligger i at flere næringer og bedrifter erklæres som friske etter finanskrisen. Deres appetitt for vekst etter magre år, er stor. Dette krever årvåkenhet og handling fra norske bedrifter. Det eneste sikre er at det man gjorde tidligere er ikke det man vil gjøre fremover.

Men hva er en innovasjon? Vi har alt fra kvalitetsforbedringer via mindre innovasjoner til radikale innovasjoner. Det finnes en rekke ulike definisjoner på innovasjoner som etter min mening mer forvirrer enn klargjør. I forbindelse med forskningsprogrammet ”Verdi-drevet tjeneste innovasjon” og som er støttet av Norges Forskningsråd, Borg Innovasjon og Accenture, har vi arbeidet oss frem til følgende definisjon:

Enhver forandring i virksomhetens markedstilbud eller måter å interagere med kundene/brukere på som bedrer deres opplevde verdi ved å ha med virksomheten å gjøre”.

Stikkordet her er kundetilførte verdier, men hva er det? Enkelt sagt er det avstanden mellom opplevde verdier sett fra kundens side og variable kostnader pr enhet for å levere den samme tjenesten. Stor avstand -->stor verdi; liten avstand --> liten verdi. Prispress er ofte et uttrykk for lave kundetilførte verdier - kundene er ikke villig til å betale så mye. I tillegg kan opplevd verdi være situasjonsbestemt (verdien av vann i Sahara kontra verdien av vann i Bergen). Det er i prinsippet fem kilder til økte kundetilførte verdier:

Bedre interaksjonsform:
o gjøre virksomheten lett tilgjengelig for kunder som ønsker kontakt
Service kvalitet:
o basis tjenesten fungerer
Kundeservice:
o lett tilgjengelig, kunnskapsrike personer
Arkitektonisk utforming av scenen hvor tjenesten produseres og leveres
o Webløsning eller tjenestelokaler hvor kunden oppholder seg
Aktiv kundedeltakelse:
o få kundene til å engasjere i virksomheten gjennom for eksempel anbefalinger, blogging, Twittring, vareprat, etc

Spredningen av og bruken av sosiale medier er eksplosiv. Det nye er at mens bruken fra de yngre gruppene flater ut, stiger den markant for det vi vil kalle eldre (mennesker over 50 år). Samtidig ser vi at veksten i såkalte smartphones vokser kraftigst innen mobiltelefoner. Dette åpner for spennende muligheter hva gjelder å holde kontakt med kundene og ikke minst gjøre det mulig for kundene å holde kontakt mer hverandre. Smart bruk av Smartphones er stikkord.

torsdag 14. oktober 2010

Pedagogisk latskap?

Media har med rette fulgt opp universiteter og høyskoler med hensyn til dets indre liv. Mitt æren er ikke ”pølsefabrikk” eller late studenter, men pedagogikk. Fra en students ståsted er verdiopplevelsen ved å studere i stor grad knyttet til hva som skjer i auditoriet. Dette møtet er for viktig til ikke å ta på alvor. Har ensidig fokus på forskning ledet til pedagogisk latskap?

Akademia angriper myndighetene og kvalitetsreformen med å si at den leder til ”pølsefabrikk”. Akademia angriper studentene og kaller dem late. Alt var så mye bedre før. Paradoksalt nok er ikke akademia kritiske overfor seg selv.

I Norge har vi mange fremragende pedagoger som brenner for sitt fag og for sin formidling. På samme måte har vi mange som ikke gjør det. Summerer vi gruppene middelmådige og dårlige pedagoger er jeg redd vi har hovedgruppen her. Det er dette studentene møter. Det er dette som i stor grad preger deres studiehverdag. Norske studenter fortjener å bli eksponert for flere av den første gruppen.

Etter snart 20 år i bransjen som pedagog og forsker, er det mitt inntrykk at pedagogikk er et forsømt område ved en rekke høyere læresteder i Norge. Forskningen får desto mer oppmerksomhet og status. Rangering av læresteder basert på vitneskapelige publikasjoner har gitt grobunn for dette – ofte understøttet med incentivsystemer. Men det ene kan ikke eksistere uten det andre. Forskningsbasert undervisning formidlet på en effektiv måte, må dyrkes i langt større grad. Å bare være flink i det ene er ikke gangbar mynt lengre. Man må være dyktig forsker og pedagog samtidig. Det er dette som kjennetegner et fremragende lærested.

Handelshøyskolen BI er unik blant annet ved at om lag 85 prosent av inntektene kommer fra undervisning. Det sier seg selv at god pedagogikk er anerkjent og respektert. For ett år siden satte vi gang et fireårig pedagogisk utviklingsprosjekt som vil ta oss til internasjonale høyder. Vi kaller prosjektet ”fra god til fremragende pedagog!”.

Godt assistert av instruktører i verdensklasse er tilnærmingen vår forskningsbasert undervisning med studenten i fokus basert på problembasert læring med gode tilbakemeldinger. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Fra begge sider av kateteret på bachelor og master, hører jeg lovord. Sånn skal det være. For studentene skal det være en glede å gå på forelesning. Interaksjonen mellom studenter og foreleser skal ta begge parter til nye og dypere forståelse. Dette er fremragende pedagogikk.

Min påstand er at studenter som søker høyere utdanning vil undersøke grundigere hvordan fagstaben presterer. De beste stedene – de som forsker og underviser bra – vil tiltrekke seg fremtidens dyktige studenter fra et globalt marked. Bologna-prosesssen vil fremme en slik prosess ved at markedet for utdanning blir mer transparent. Når pengene følger studenten vil de læresteder som forsømmer pedagogikken gradvis bli dyttet bakover og nedover. Det er markedets lov. Jeg ønsker den velkommen til høyere utdanning.

Å frarøve gode studenter gode studie opplevelser er bare trist. Utfordringen ligger i å tilpasse pedagogikken innenfor rammen av en pølsefabrikk med late studenter. Fremragende pedagoger kan flytte fjell. Dårlige pedagoger kan slukke en vulkan. Å tenne vulkanen er min utfordring. Det bør være mine kollegaers mandat. Studentene er for viktige til ikke å bli tatt på alvor.

fredag 8. oktober 2010

Smart bruk av Smartphones

Hva betyr Foursquare, Gowalla, Loopt, Whrrl, Brightkite, Booyah, eller Yelp for deg? Om du er helt blank, er du i et stort og godt selskap, men du må våkne! Geolokaliseringstjenester for din smartphone er stikkordet.

I 1970-årene utviklet kreditkortselskapet American Express et slogan de fikk stor nytte av ”Don’t leave home without it!” 40 år senere er det mobiltelefonen du ikke drar uten – den er alltid med deg. For noen ligger den til og med på nattbordet. Blackberry er, som et resultat av dette avhengighetsforholdet mange har til sin mobiltelefon, omdøpt til Crackberry.

Som en del av alle mobiltelefoner ligger en funksjon som kontinuerlig sender og mottar signaler mot inntil tre basestasjoner. Dette gjøres for å sjekke signaltilgang og for å finne de sterkeste signalene. Som en konsekvens av dette kan man nå gjennom triangulering nokså nøyaktig finne ut hvor du eller din telefon til enhver tid befinner deg. For markedsførere betyr dette store muligheter for kundepleie og kundetiltrekking. Gitt spredningen er det svært mange kunder som setter pris på dette. Men hva er det og hvordan virker det?

Begge parter – kunde og bedrift – kan etablere seg uavhengig av hverandre på en av disse tjenestene. Bedriften må registrere seg med bedriftsopplysninger (hvem de er, hva de selger, adresse, etc) og hvilke tilbud de gir til alle eller utvalgte kunder. For eksempel hver femte gang de stikker innom eller tilfeldig utvalgt kunde får et spesielt tilbud, etc.

Kundene må på sin side registrere seg og ”sjekke inn”, det vil si aktivere applikasjonen på mobilen når de beveger seg i by-bildet. Applikasjonen vil da, innenfor et begrenset geografisk område i forhold til hvor du befinner deg , finne de butikkene som er registrert på samme tjeneste og hente deres tilbud til deg på mobilen. Tilbud blir aktivert dersom du velger å besøke butikken.

Poenget er at attraktive tilbud til nye eller etablerte kunder kan trigge impuls kjøp eller pleie kunderelasjoner. Som kjent handler markedsføring om å tiltrekke seg de rette kunden og beholde de lønnsomme. Geolokaliseringstjenestene har blitt veldig populære blant mindre virksomheter som er avhengig av kundetrafikk - for eksempel restauranter, puber, butikker, etc. Ideen bak dette bygger på sosiale medier. Facebook har i forlengelsen av dette introdusert en funksjon (Place) som gjør det mulig hvor brukerne kan ”sjekke inn” i et geografisk område og dele dette med sine venner. Samtidig kan de finne ut om noen av deres venner er i samme område. På denne måten knyttes disse tjenestene til sosiale medier.

Geolokaliseringstjenester kan utføre en rekke funksjoner for moderne bedrifter: verktøy for relasjonsbygging/pleie, belønningsprogrammer, sosiale nettverk, spillfunksjoner, gi kundekommentarer, oversiktskart og navigasjon, etc. For bedriftene hjelper det dem med å samle viktige opplysninger om kundene. For eksempel Foursquare, som har ca tre millioner brukere, har en million ”sjekk inn” hver dag. Det sier litt om frekvens i bruk.

Det første bedrifter må gjøre er å registrere seg og gjøre krav på sin plass. Det kan godt henne at en kunde har registrert deg allerede. Deretter setter du deg klare mål for hva du ønsker å oppnå med å være på en slik tjeneste.

• Tiltrekke deg nye kunder?
• Ta vare på eksisterende kunder?
• Samle data om dine kunder?
• Etablere et on-line sosialt medie.

Til slutt må du bestemme deg for hva du ønsker å tilby kundene som responderer på dine invitasjoner, kjøp-en-få-en-gratis, lojalitetsbelønning ved for eksempel hvert tredje besøk, spesialbelønning til den kunden som sjekker inn oftest, eller avslag på fremtidige kjøp. Mulighetene er mange. De avanserte går et skritt videre og kobler sine tjenester opp mot andre tjenester slik at kundene kan ”dobbelt dippe” med hensyn til opptjening av poeng.

Det besnærende med geolokaliseringstjenester er at denne form for kundekontakt er ideell for mindre oppstart bedrifter da det koster bare selvkost for det man gir bort - med andre ord nesten gratis markedsføring da det også gir betydelig vareprat. Nøkkelen er å gi bort noe som ikke koster bedriften mye, men som har stor verdi for kunden. Til gjengjeld får bedriftene svært verdifulle data om faktisk kundeatferd – alle markedsføreres ultimate drøm. For de analytisk anlagte kan man også teste ut ulike tiltak og se effekten umiddelbart. Det siste gjør det mulig å beregne lønnsomheten på de ulike tiltakene mot de ulike målgruppene.

Ved slutten av dagen er det markedsføring handler om: Return on Marketing og bygge den økonomiske verdien av kundebasen. Smarte bedrifter vil samle og analysere slik faktisk atferdsdata og utvikle tilbud, tiltak og kunderesponsprogrammer som en funksjon av dette. Min spådom er at slik markedsinformasjon vil være et strategisk konkurransefortrinn for innovasjon og kundepleie for dem som evner å benytte seg av den.

mandag 4. oktober 2010

Skreddersydde offentlige tjenester?

Skrevet sammen med Kirsti Kierulf, Accenture AS.

Tiden leger alle sår, heter det. Når det gjelder offentlige tjenester vil mange hevde det motsatte. I dag har stadig flere innbyggere erfart offentlige tjenesters mangelfullhet hva gjelder tilgjenglighet, kapasitet og kvalitet. Mye gjøres, men mye gjenstår. Det er ett område som ikke har vært adressert -logikken bak èn standardisert offentlig tjeneste for alle. Ideen er besnærende, men den har sin kostnad.

Den Amerikanske psykologen, Dr. Howard Moskowitz er som Napoleon Bonaparte - mest kjent for noe annet. Mens Napoleon ofte assosieres med kakene er Howard best kjent for de utallige spagettisausene og de mange leskedrikksmakene han ga grunnlaget for tidlig i 1980-årene. Med bakgrunn i en smak for alle, kom produsentene til Dr. Moskowitz med en bestilling: ”Gi oss den perfekte smaken”. Hans enkle svar var: ”Det finnes ingen perfekt smak. Derimot finnes det perfekte smaker”.

En grunnleggende tese innen markedsføringen er at den største urett man kan begå er å behandle alle likt. Vi knytter dette til segmentering. Serverer man en gruppe mennesker èn type kaffe og ber dem vurdere smaken på en skala fra 0 til 100 (best), ville man kunne ende på et gjennomsnittstall rundt 60. Deler vi gruppen inn i undergrupper etter smak (for eksempel sterk, svak, med melk, dekaffinert, etc) og serverer kaffe ut i fra hva man foretrekker, vil den samme vurderingen kunne ligge rundt 80. Individuell tilpasning kan med andre ord skape store forskjeller i opplevd nytte eller tilfredshet.

I dag står vi ovenfor store utfordringer innen offentlig sektor – en sektor som driver etter samme prinsipp som mange tjenesteytende virksomheter gjorde tidlig på 1980-tallet – èn standardisert løsning for alle. I dag tilstreber de fleste private tilbydere masse-produsert skredderøm. Det er derfor paradoksalt at politikere og byråkrater nå henvender seg til etatsledere, akademia og konsulentselskaper med en bestilling: ”Hjelp oss å utvikle en standard offentlige tjeneste av høy kvalitet”. I tråd med Dr. Moskowitz vil vi hevde at det ikke finnes en perfekt standardisert offentlig helse-, utdannings- eller omsorgstjeneste. Derimot kan det finnes perfekte tjenester innen hver av sektorene.

I Norge har vi et etablert krav om at offentlige tjenester skal være lik for alle – noe som målinger viser medfører vesentlig lavere brukertilfredshet sammenlignet med privat sektor. I prinsippet er det stor enighet om likhet – i alle fall innen rettsvesenet. Problemet oppstår når man selv blir bruker av offentlige tjeneste og opplever hva en standardisert tjeneste betyr i praksis. Vi mener mye kan bedres ved å utfordre dette prisnippet.

Om vi følger markedsforskernes råd må vi i større grad tilpasse offentlige tjenester etter brukernes individuelle ønsker og behov. Dette er en kontroversiell tanke, som er mer i konflikt med vaner og normer enn lover og regler. Men den er verd å tenke mer på. Forskningen er klar på dette området: høyere nytte eller tilfredshet kan oppnås dersom vi bedre tilpasser produktet eller tjenesten til de enkelte målgruppenes preferanser. Noen vil hevde at skreddersøm koster mer. Det er feil. Med teknologi kan man tilby dette uten at kostnadene øker – mye tyder på at de vil synke. Grove anslag på innføring av for eksempel selvbetjeningsteknologi tilsier ca 10 prosent produktivitetsvekst. Dette tilsvarer fristilling av ca 80000 offentlig ansatt eller en årlig reduksjon i statens utgifter på ca 100 milliarder. Innføring av elektroniske helsetjenester kan medføre at flere eldre kan bo hjemme lengre.

”One size fits all” tanken har en høy kostnad i form av tapt velferd. Vi mener at innovasjon i offentlige tjenester i større grad må adressere hvordan skape mer brukertilpassede tjenester. Vi ønsker ikke at det skal være forskjell på Kong Salomon og Jørgen Hattemaker, men at de offentlige tjenestene vi leverer er likeverdige ut i fra et individuelt nytte perspektiv mer enn et standardiserings perspektiv.

For oss blir de grunnleggende spørsmålene: Hvordan kan vi innføre individuelt tilpassede tjenester i offentlig sektor uten å skape klassesamfunnet? Hvordan kan teknologi bidra slik at flere brukere opplever at deres ønsker og preferanser blir bedre ivaretatt? Det eneste sikre er at det som har brakt oss hvor vi er i dag ikke er tilstrekkelig til å bringe oss videre. Vi må tenke utenfor boksen etter nye løsninger. En standard løsning for alle har vist seg som en dårlig løsning.

fredag 1. oktober 2010

Sosiale mediers lønnsomhet

Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing?
By Donna L. Hoffman and Marek Fodor
Kilde: MIT Sloan Management Review, September 14, 2010

You can. But it requires a new set of measurements that begins with tracking the customers’ investments — not yours.

As managers become more comfortable with including blogs and social networks as part of their integrated marketing communications, they have naturally turned their attention to questions regarding the return on investment of social media. Clearly, there is no shortage of interest in the topic. A quick Google search recently for “ROI social media” returned over 2.5 million hits, many seemingly relevant. Internet marketing and online retailing conferences now devote attention to ROI issues, and managers are asking themselves every day, “What’s the ROI of [substitute social media application here]?” Blog posts, white papers and case studies prepared by social media gurus, consultants and industry analysts abound, yet the answer remains largely unsatisfying. That isn’t good, especially when the CEO and CFO are demanding evidence of potential ROI before allocating dollars to marketing efforts.1
We understand the pressures and the desire to quantify the return generated by investing in social media, but we believe most marketers are approaching the issue the wrong way.

Effective social media measurement should start by turning the traditional ROI approach on its head. That is, instead of emphasizing their own marketing investments and calculating the returns in terms of customer response, managers should begin by considering consumer motivations to use social media and then measure the social media investments customers make as they engage with the marketers’ brands.

Handling the measurements this way makes much more sense. It takes into account not only short-term goals such as increasing sales in the next month via a social media marketing campaign or reducing costs next quarter due to more responsive online support forums, but also the long-term returns of significant corporate investment in social media.

We will explain our reasoning in detail and suggest some guidelines for better integrating social media into your overall marketing strategy, but first a quick example of the kind of radical rethinking we believe is called for.

Turning Your Thinking Upside Down
In calculating social media ROI, most marketers start by measuring the cost of launching a blog, for example, and then seek to calculate the return on sales, say, from that social media investment. But a company could also start by thinking about what marketing objectives such a blog might satisfy (e.g., brand engagement), why its customers would visit the blog (e.g., to learn about new products) and what behaviors they might engage in once they got there (e.g., post a comment about a recent consumption experience) that could be linked to the company’s marketing objectives.

These behaviors then can be considered (and measured) as customer investments in the marketer’s social media efforts. This suggests that returns from social media investments will not always be measured in dollars, but also in customer behaviors (consumer investments) tied to particular social media applications. Consumer investments include obvious measures such as the number of visits and time spent with the application (the blog in this case) as well as more active investments, such as the valence of blog comments and the number of Facebook updates and Twitter pages about the brand. These investments can then be used to measure key marketing outcomes such as changes in awareness levels or word-of-mouth increases over time.
Although what we are proposing might seem radical, we believe you have no choice.
Traditional media measurement seems almost quaint in today’s dynamic and increasingly complex media environment. Marketers are struggling with social media measurement partly because the frameworks are still largely driven by “reach and frequency” and are ill-suited to the interactive media environment.

On one side are the managers in the trenches whose experience and gut feelings tell them that social media are important, even as they struggle with how to quantify this. On the other side is top management, who may not be 100% convinced about the value of social media or fully understand them — and even if they “get it” in principle, they still want to see the numbers. This tension explains the constant questioning about ROI in emerging advertising media like Twitter.

While managers certainly need hard numbers to know whether their investments are paying off, they represent a narrow “show me the return” focus rooted in a traditional mainstream media. This narrow focus has two problems. First, it is oriented to the short term (“show me how my company’s tweets will improve sales next quarter”). Developing meaningful relationships with customers takes time because online relationships involve interactive “conversations,”2 and some managers still do not fully appreciate that they are entering a brave new world of “relationships” with customers.

This is a world in which customers are fully in control of their online experiences and where their motivations lead them to connect online with other consumers while they create and consume online content, much of it user- rather than marketer-generated. These four key motivations — connections, creation, consumption and control — drive consumer use of social media.3 This “4c’s” perspective is important because it leads to a consumer-oriented framework for evaluating social media. Most managers still consider social media applications as “just another” traditional marketing communications vehicle. That is a mistake. The social media environment is largely consumer- — not marketer- — controlled. And marketers who don’t understand that do so at their peril. (See “The Worst That Can Happen Is Worse Than You Think.”)

Second, and more importantly, the narrow focus ignores more qualitative objectives — such as the value of a tweet about a brand — that flow from the unique capabilities of the Internet and have no obvious analogues with traditional media metrics. This is a powerful point that is often overlooked.

Both these things call for a different way of thinking about how to measure social media. Let’s talk about how you might do it.

Social Media Objectives Drive Social Media Metrics
As a first step, marketers should focus on objectives that explicitly recognize the value of operating in the social media environment. Most managers feel pressure to emphasize traditional objectives such as direct sales, direct cost reductions or increases in market share from social media. Ultimately, of course, outcomes like these are the bottom line for any manager. And a marketer who wants to know the immediate effect on sales of a particular social media campaign can do so relatively easily by tracking the revenue generated from the dollars spent, even if tying social media actions directly to sales is difficult. It is becoming increasingly obvious that social media can lead to real cost savings, such as when customers serve as their own version of a company’s toll-free help desk through FAQs on user forums. It is also clear that social media can improve the efficiency of market research efforts when, for example, marketers set up online prediction markets to crowdsource new ideas or mine online forums that allow customers to comment on product concepts and offer improvements for existing products.

The Worst That Can Happen Is Worse Than You Think
Sales, cost efficiencies, product development and market research are obvious objectives, but in our development of appropriate social media metrics we want to emphasize objectives that take advantage of the distinctive characteristics of social media. In the social media environment, marketers have unique opportunities to develop social media programs that tackle awareness, engagement and word-of-mouth objectives. Social media applications can fulfill any of these objectives, where the appropriate set of metrics depends on the objective. (See “Relevant Metrics for Social Media Applications Organized by Key Social Media Objectives.”)

To get an ROI estimate, managers would link the social media metrics to an additional set of proxy benchmarks (e.g., the likelihood of future purchase by a user engaged with the company’s brand through a specific social media application, or the reach of a specific word-of-mouth element and subsequent conversion to future sales). For example, a popular personal care brand ran a large-scale integrated ad campaign on MySpace in the second quarter of 2008 and used matched consumer panels to link online social media behavior to survey measures of purchase intent as well as actual in-store sales. The results showed an ROI of 28% for the ad campaign.4
As this example shows, companies are starting to see some success measuring the ROI of their social media experiments, including some that offer the consumer a relatively complex social media experience. For example, in 2007, Kellogg created an integrated digital media experience for the “Special K Challenge” featuring a support website that offered consumers the opportunity to customize a diet using Special K cereal, participate in online forums with pointers from experts, join a Yahoo! e-mail support group and click through to Amazon.com to purchase the cereal. Kellogg, which was able to translate those website interactions and click-throughs to market response over 18 months, found that the online ROI for Special K cereal was twice as large as that from television.5 Vocalpoint, Procter & Gamble’s social networking site, has over 350,000 members who talk about P&G products; by linking these customer investments in brand conversation to sales, the site is credited with market response increases of up to 30%.6

Relevant Metrics for Social Media Applications Organized by Key Social Media Objectives

This table (PDF) organizes the various social metrics for social media by classifying them according to social media applications and social media performance objectives. While it is not exhaustive, it should give marketers a useful starting point for measuring the effectiveness of social media efforts because all of the metrics listed are easily measured.


To be sure, there is some complexity involved in calculating the ROI of a sophisticated social media campaign, not necessarily limited to determining the size of the test and control samples and the ability to match online customer profiles with offline purchases. However, even small-scale social media efforts can benefit from plugging in segment-level estimates and proxy measures to quantify how the customer investments from brand awareness, brand engagement and word of mouth affect the purchase decision funnel and, ultimately, the bottom line. We expect that over time the number and quality of the necessary inputs will increase, but marketers can find even rough proxy estimates useful in the meantime to generate the calculations necessary to link marketing investments to customer investments and market response.
Below we discuss three social media objectives and provide several examples of each.
Brand Awareness Traditionally, brand awareness is measured through tracking studies and surveys. Online, however, marketers have a number of ways to track brand awareness.

In the social media environment, every time a person uses an application designed by or about the company, the company gains increased exposure to its brand, often in highly relevant contexts. For example, several days before Election Day 2008, Starbucks ran a spot on the “Saturday Night Live” show as well as on YouTube, promoting a free coffee giveaway. Twitter mentions of Starbucks skyrocketed, averaging a mention every eight seconds, which translated into a sizeable increase in brand exposure.7 Such usages enhance and strengthen associations of the brand in customers’ minds through increased exposures. Thus, brand awareness is a key social media objective.

Another example is Naked Pizza, a New Orleans, Louisiana-based business catering to health-conscious pizza lovers, which tweeted about its pizzas in 2009 and successfully drew around 4,000 followers in just a few months. The company also kept track of sales that were spurred by a billboard outside its shop encouraging customers to follow it on Twitter. The microblogging campaign’s success culminated in the company breaking its one-day sales record, with more than 68% of its sales coming from customers who were Twitter followers. Also on that day, 85% of the company’s new customers claimed they had been motivated to buy from Naked Pizza because of Twitter.8

Finally, in what have rapidly become classics in the social media sphere, K-Tec’s blender brand Blendtec posted a series of humorous demonstration videos in which the company’s founder, Tom Dickson, posed the question “Will it Blend?” and then proceeded to blend iPhones, glow sticks, golf balls and many other products previously thought unblendable using his line of hardy blenders. The “Will It Blend?” campaign quickly went viral and as a result saw its sales grow fivefold. The BlendTec videos have now been viewed more than 100 million times on YouTube.
Brand Engagement Brand engagement can be enhanced through social media in various ways, and the results can be strikingly positive. In an effort to engage its customers, Southwest Airlines revamped its “Nuts About Southwest” blog with podcasts, videos and other social media tools. Visits to the new and improved blog rose by 25%, page views increased 40% and visitors stayed 26% longer on the company’s website. The blog engaged customers on touchy subjects like assigned seating and used the results from 700 posts as a virtual focus group.9
Target leveraged the social networking aspect of Facebook by encouraging its customers to join and participate in an online environment devoid of any apparent self-serving sales pitches. Target tracked the success of its social media campaign by monitoring membership sign-ups. On their own, thousands of members generated significant buzz with regular posts, which in turn motivated numerous others to join and participate on the networking site. A Facebook application called “Circle of Moms” — which let mothers post messages, arrange carpools, set up back-to-school checklists and click through to promotions on the Target site — generated more than 20,000 visitors in six weeks.

For its 125th anniversary, Gretsch Guitars held a contest on its MySpace page to find the next best unsigned independent band. Nearly 900 bands entered the contest, and over 55,000 site visitors voted for their favorite bands. By soliciting participation from both musicians and their fans, Gretsch engaged its target customer and raised awareness of the brand more broadly.

These highly engaging social media campaigns involving user-generated content likely generate commitment on the part of the consumer, reinforcing loyalty to the brand and making the customer more likely to commit additional effort to support the brand in the future. The bottom-line rewards for this kind of engagement may be observed through delayed sales. Traditionally, marketers measure engagement through customer surveys. Online, marketers can use one-time versus repeated interactions or active participation compared to passive consumption of social media as proxy measures.
Word of Mouth Once consumers are aware and engaged, they are in a position to communicate their opinions to other consumers. Satisfied and loyal consumers communicate their positive attitudes toward the brand itself or toward the social application created by the company (be it a Facebook application or group, a Twitter presence, a blog or a YouTube video) to new, prospective customers both online and offline. Dissatisfied and disgruntled customers may also share their negative attitudes toward the brand or poor social applications, as when technology journalist Jeff Jarvis blogged in 2005 about the shoddy customer service he received from Dell — his own “Dell Hell” that spread like wildfire on the Internet and mainstream media — and Dell saw its customer satisfaction score drop five points in one year.10 On the positive side, Japanese gaming company Square Enix started an online community to stir up interest in its North American release of Sony’s Playstation 2 video game “Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King.” The North American online community was a success, drawing more than 14,000 members to join its forum, with 30% recruited via word of mouth from existing members; 40% of the online community pre-ordered the game. By the end of 2009, the video game had sold 510,000 units in North America.

In 2009, Burger King asked members of its “Whopper Sacrifice” Facebook application to unfriend 10 of their Facebook friends in exchange for a free sandwich. Though later pulled, the reverse word-of-mouth campaign resulted in members unfriending a total of 234,000 Facebook friends. These abandoned friends monitored by the application received alerts informing them that they had been sacrificed for a Whopper. The offbeat campaign resulted in significant word of mouth for Burger King.
Traditionally, companies can estimate word of mouth through surveys that measure the likelihood of recommendation or can use customer satisfaction, loyalty and purchase likelihood as proxies for word of mouth, but online, word of mouth can be measured directly. More sophisticated methodologies are often required to measure word of mouth because a significant amount can occur either offline or online via private communication, where direct measurement is impossible. User-generated content can also embed consumers’ favorite brands (such as in a video on YouTube or a photo posted on Flickr) and contribute to word of mouth — and companies can organize such experiences on behalf of their consumers. For example, Atrapalo.com, one of Spain’s leading online travel agencies, included on its site a way for consumers to share travel videos and customer photos.

Why You Want to Do It This Way
The advantage of starting with consumer motivations, as opposed to trying to figure out what social media application to use, is that it makes clear how seemingly disparate applications are actually quite similar if they share the same underlying motivations for use. This makes the job of creating integrated marketing campaigns not only less overwhelming for the manager but also much more closely tied to online consumer behavior.

In other words, the question is not whether to blog or tweet, but what objectives need to be achieved and which set of tools with their corresponding metrics can best achieve them.

Paths to Effective Social Media Strategy
Once managers have a set of objectives in place for their social media efforts and understand that consumers are motivated to make investments in companies’ social media efforts through their interactions with the brand, the next step is to consider the strategic options for social media measurement.

Our simple 2 × 2 framework, which assumes the manager has a social media effort ongoing, neatly summarizes the choices managers face as they strive to develop social media strategy and suggests better (and worse) paths toward social media success. (See “Strategic Options for Social Media Measurement.”)

Let’s start with the “dead end.” In this scenario, the marketer has only a limited ability to measure his social media efforts (fuzzy) and believes that his efforts are not working (failing). Managers find themselves in this quadrant as a result of the “throw it on the wall and see what sticks” strategy and perform arbitrary changes with no way to measure their impact. Because measurement is fuzzy and the effort’s effectiveness appears to be failing, the manager has little insight or idea on what to do. The outcome is fairly predictable: The manager will give up on social media efforts or continue efforts that involve random adjustments without data support. This quadrant is a dead end. You don’t want to get stuck here!

Strategic Options for Social Media Measurement
Every manager’s goal should be to move away from fuzzy measurement and toward quantifiable metrics. That way, a manager can understand what’s working and what’s not — and revise the approach accordingly.

Next is “measure and adjust.” In this scenario, the marketer has a reasonable ability to quantify his social media efforts, and these measurements lead him to believe that his efforts are not working (failing). This is distinctly different than the “dead end” scenario, because even though the manager does not believe he is succeeding, at least he is making some attempt to measure social media effectiveness. Since the components are being measured, there are probably some good clues about what is going wrong. This means the manager can evaluate and adjust the social media strategy accordingly. If the manager can do this well, he can move toward the “iterate for success” quadrant.

In that space, the marketer has both a reasonable ability to measure his social media efforts (quantifiable) and the belief that his efforts are working (succeeding). Since the components are being measured, the manager can purposefully iterate to improve even more. This is hard to do but obviously worth the effort.
The other path is “naïve optimist.” Here, the marketer has only a limited ability to measure his social media efforts (fuzzy), yet believes that his efforts are working (succeeding). We believe most marketers actually start here. They believe social media are worth the effort, but are not quite sure how best to measure their efforts. This quadrant is tricky because although it is a reasonable place to start, you want to move out of it as fast as possible so you don’t get stuck here.
Managers have two good options for moving from “naïve optimism” to “iterate for success” and one poor choice. Let us examine the poor choice first.

If the manager does not change anything, he will likely migrate to the “dead end.” This is because the lack of measurement will eventually lead to deterioration in the effort’s effectiveness over time, particularly as competitors are able to do it better.

There are two better options. First, the manager simply starts to measure social media efforts, discovers things are not working as well as they could be (“measure and adjust”) and then directs his efforts toward “iterate for success.” In the shorter path, the manager starts measuring and discovers the efforts are succeeding, moving directly to “iterate for success” from “naïve optimism.” In either case, the goal is to move away from fuzzy measurement and toward quantifiable metrics where the manager can get a real handle on what is working and what is not and then follow the best path that will get him where he needs to go.

Done Right, Social Media Strategies Put the Brand to Work for Customers
Reducing social media strategy to a mere measurement problem would be a mistake. Although measuring the ROI of social media efforts is important and necessary, it is far more important that managers make sure their social media efforts are effective, even if the state of ROI measurement may be less than satisfactory. In order to maximize the effectiveness of their social media efforts, managers must recognize two important facts of social media life when implementing social media campaigns.
First, while it is certainly true that consumers have much greater control over their online experiences, managers also have — and must exercise — a fair amount of control over the rules and framework for brand participation in social media. For example, a manager can control who posts to a blog devoted to the company’s brand. More generally, managers certainly have at least some control over the rules and the participatory framework of how consumers will engage with their brands in the social media space.

Second, managers must appreciate that the social media environment is highly dynamic and rapidly evolving. While this may seem obvious, it is mostly overlooked when campaigns are conceived and launched. Many managers still approach social media as if the practices — and consumer behaviors — are largely fixed. Social media-savvy managers know this is not the case, but traditional beliefs about how to reach consumers and potential consumers die hard.

Our premise is that social media efforts that are developed in the context of the 4c’s — connections, creation, consumption and control — that underlie consumer motivations to participate will lead to higher ROI because the company’s marketing investments can better leverage the active “investments” its customers will make as they engage with the company’s brands. These investments can take the form of blog comments, registration and active participation to become a part of a brand-related community, private endorsements of a brand or product (a tweet or retweet, Facebook comment, review, blog post or offline recommendations to friends) and the like. While the content of consumers’ interactions is largely out of managers’ control, setting up the framework to facilitate that interaction is squarely in their control.

How managers design, launch and actively manage their social media campaigns plays a large part in determining whether and how consumers will participate and interact. Savvy managers understand that there is a feedback loop. They don’t sit back once the social media campaign begins. Instead, they listen carefully because they know that consumers not only “consume” the campaign, but can comment on it (“create”), share it with their friends and anyone else (“connect”) and provide their uncensored thoughts about it (“control”) for any and all to view. And this listening must then lead to action. For example, if a consumer posts a question to the manager’s blog, someone with a face in the company must reply. If a video is uploaded, someone must monitor the Twitter stream for comments and be prepared to react if problems appear.
Traditional marketing metrics with narrowly defined ROI tend to lead to social media campaigns that maximize short-term benefits for the brand (or the manager!), without worrying too much about customer motivations and the long term. The result tends to be campaigns that expect the customer to work for the brand. In contrast, effective social media strategies put the brand to work for the customers by satisfying their needs to create, consume, connect and control in the social Web.

In a well-designed social media campaign, consumers are likely to spread viral videos, create additional brand-related content, tweet about the brand and post about their experiences on Facebook. The social metrics that reflect these kinds of social media behaviors are important not only because they let marketers measure the bottom-line impact of their social media efforts, but also because they focus marketers’ attention on social media strategies that take into account the objectives of both the brand and the online customer.

There is reason to be highly optimistic about improving the effectiveness of social media. The social Web is a highly measurable environment, and it is a relatively simple matter for a manager to measure the number of product reviews, blog posts and comments, retweets and appearances in the social network timelines of the company’s brands. At the same time, managers are often able to measure click-throughs to transactional websites, as well as capture the number of leads generated or conversion rates for online sales. While there will still be those situations in which behavior cannot be completely and accurately traced (e.g., offline purchases or offline word of mouth), we think that carefully planned social media campaigns afford phenomenal opportunities for relatively easy and cost-efficient measurement of customers’ online investments in a company’s brands.

(Reprint # 52105)
Donna L. Hoffman is the Chancellor’s Chair and Professor of Marketing at the A. Gary Anderson Graduate School of Management, University of California, Riverside. Marek Fodor is the cofounder of Atrapalo, one of Spain’s leading travel agencies, and was formerly its chief technology officer.

Acknowledgments
This research was supported by a grant from the UCR Sloan Center for Internet Retailing. The authors thank Mark Manalang for his research assistance.

REFERENCES
1. Lenskold Group, “2009 Lenskold Group/MarketSphere Marketing ROI and Measurements Study” (Manasquan, New Jersey: Lenskold Group, 2009).
2. D.L. Hoffman and T.P. Novak, “Social Media Strategy,” in “Handbook on Marketing Strategy,” ed. V. Shankar and G.S. Carpenter (Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, in press).
3. T.P. Novak and D.L. Hoffman, “Roles and Goals: Consumer Motivations to Use the Social Web” (paper presented at the INFORMS Marketing Science Conference, Cologne, Germany, June 19, 2010).
4. L. Littman, J. Nagy and N. Wortman, “Advertising on Social Networks Drives In-Store Sales,” 2008, www.thearf.org.
5. E.B. York, “Kellogg Says ROI on Digital Trounces TV by ‘Factor of 2’,” Advertising Age, Sept. 6, 2008.
6. B. Cummings, “J&J Takes Baby Steps Toward Social Media,” Brandweek, Apr.13, 2008.
7. C.C. Miller, “New Starbucks Ads Seek to Recruit Online Fans,” New York Times, May 18, 2009.
8. C. Baldwin, “Twitter Helps Dell Rake in Sales,” June 12, 2009, www.reuters.com.
9. P. Berg, “Southwest Airlines: Nuts About Online Communication” (presentation at the Inbound Marketing Summit, Boston, May 27-28, 2009).
10. K.T. Williams, “Case Study: Dell Hell,” Feb. 7, 2009, www.docstoc.com.